Project Of Computer

กลุ่มที่ 1 เรื่อง :  สื่อแนะนำเทคนิคการเล่นกีฬาตะกร้อ

ประเภทโครงงาน : พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

รูปแบบ/ลักษณะผลงาน :  Clip Video , Youtube
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม :  1. นายวิสนุ แสงประเสริฐ
2. นายเจษฎา สระทองห้อย

ครูที่ปรึกษา :  ครูกฤษฎา สุวรรณะ, ครูวิเชียร แวดล้อม
ผลงาน :   ชมผลงาน
รายงานข้อเสนอโครงงาน :   ชมข้อเสนอโครงงาน
ครูมือ / วิธีการใช้งาน :   ไม่มีคู่มือการใช้งาน
การนำเสนอ / เผยแพร่ผลงาน :   เผยแพร่ผลงานผ่าน Youtube
ผลการประเมินผล :   ผ่าน
บันทึกครูผู้สอน :   ผลงานยังสามารถพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป