Project Of Computer

กลุ่มที่ 4 เรื่อง : ภาวะโรคซิมเศร้า

ประเภทโครงงาน : พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

รูปแบบ/ลักษณะผลงาน :   Animation Media
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม :  1. นายณัฐวุฒิ พละสาร
2. นายปกาศิต หอมหวน
3. นายอรรจกร พรศรี
4. นางสาวอภัสรา ย่องยี
5. นายพงษ์พิทยา โคตพิมพ์
ครูที่ปรึกษา :  ครูอนัญญา อุปัน , ครูวิเชียร แวดล้อม
ผลงาน :  ชมผลงาน
รายงานข้อเสนอโครงงาน :  ชมข้อเสนอโครงงาน
ครูมือ / วิธีการใช้งาน :  คู่มือการใช้งาน
การนำเสนอ / เผยแพร่ผลงาน :   เผยแพร่ผลงานผ่าน Youtube
ผลการประเมินผล :   ผ่าน
บันทึกครูผู้สอน :   ผลงานจัดทำได้ดีมาก มีความน่าสนใจ สามารถประยุกต์งานด้าน Motion Infographic ในการนำเสนอเรื่องราวให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่่งขึ้น ขอให้พัฒนางานอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต