Project Of Computer

กลุ่มที่ 7 เรื่อง : ทเรียนจาก Climate Change 

ประเภทโครงงาน : พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

รูปแบบ/ลักษณะผลงาน :   Blog , Clip Video , Media
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม :  1. นางสาวกันยารัตน์ บุตรสำราญ
2. นายชวริน สีเล
3. นางสาวปวีณา ถุงน้ำคำ
4. นางสาวรัตติยากรณ์ ส่วยลี
5. นางสาวอัจฉรา ศรีเฉลียว
ครูที่ปรึกษา :  ครูภิชานันท์ สุภาวรรณ์, ครูวิเชียร แวดล้อม
ผลงาน :   ชมผลงาน
รายงานข้อเสนอโครงงาน :   ชมข้อเสนอโครงงาน
ครูมือ / วิธีการใช้งาน :  คู่มือการใช้งานสื่อ
การนำเสนอ / เผยแพร่ผลงาน :   เผยแพร่ผลงานผ่าน Blog และ Youtube
ผลการประเมินผล :   ผ่าน
บันทึกครูผู้สอน :   ผลงานจัดทำได้ดีมาก เนื้อหาดีน่าสนใจเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก ขอให้พัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป